พนักงานคุมสต็อก รับ-จ่าย สินค้า

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  10,001 – 13,000  บาท
เงินเดือน   

Types of employees :            Full – time
ประเภทงาน                            เต็มเวลา   

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          Higher Vocational Certificate
การศึกษา                              ปวส.  

Experience :                        0  Year (ปี)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male
เพศ                                      ชาย

Age :                                    Not over 40 years old
อายุ                                      อายุไม่เกิน 40 ปี

Unit :                                   1 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้
2. พิมพ์ไทย 35-40 คำ/นาที พิมพ์อังกฤษ 35-40 คำ/นาที
3. อ่าน เขียน และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
5. ใส่ใจในรายละเอียดและมีระเบียบ
6. มีความรับผิดชอบ

***หากมีความรู้ และประสบการณ์เรื่องระบบการจัดซื้อสินค้า หรือการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแฟ้มยอดใบสั่งซื้อสินค้าเรียงตามวันเวลา
2. ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ค้าและแจกจ่ายสำเนาที่เหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อในการเสาะหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่า เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
4. ตรวจตราความถูกต้องของเอกสาร เช่น คำขอให้มีการจัดซื้อ การอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดซื้อต่อไป
5. ยืนยันรายการสินค้า และคำขอสั่งซื้อจากแผนกต่างๆ
6. ตรวจตราสินค้าที่มาถึงว่าต้องมีเอกสารกำกับอย่างถูกต้อง เช่น ใบสั่งซื้อ ใบจ่ายตลาด เป็นต้น
7. ตรวจสอบสินค้าให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามมาตรฐานของบริษัท
8. บันทึกยอดสินค้าในใบสั่งซื้อ และลงข้อมูลการตรวจรับสินค้าในระบบเป็นประจำทุกวัน บันทึกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในระบบและทำการจัดคู่ใบสำคัญจ่ายเพื่อการโอนข้อมูลไปยังระบบบัญชีเจ้าหนี้
9. ประสานงานกับแผนกอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ได้รับตรงตามเงื่อนไขของแผนกดังกล่าว
10. ตรวจดูใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ให้มีความถูกต้องเสมอ
11. จัดทำรายงานการตรวจรับสินค้าประจำวันเพื่อนำส่งแผนกบัญชี

Welfare

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
– สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
– ที่จอดยานพาหนะ
– ชุดพนักงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
– รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
– การฝึกอบรม และพัฒนา
– งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
– สวัสดิการ เงินสังสรรค์วันเกิด
– ค่าล่วงเวลา

Contact

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)