Sales Executive

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  15,001 – 20,000  บาท
เงินเดือน   

Types of employees :            Full – time
ประเภทงาน                            เต็มเวลา   

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          Higher Vocational Certificate
การศึกษา                              ปวส.  

Experience :                        2  Years (ปี)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male/Female
เพศ                                      ชาย/หญิง

Age :                                    Not over 40 years old
อายุ                                      อายุไม่เกิน 40 ปี

Unit :                                   1 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

– มีประสบการณ์ในงานขาย หรือผ่านงานบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
– มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และปิดการขายได้
– มีความสามารถ และมารยาทในการรับฟังผู้อื่น และแยกแยะประเด็นที่ผู้พูดพยายามจะนำเสนอได้
– มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความยืดหยุ่น และเปิดกว้างในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานคนเดียวก็ได้
– มีสติสัมปชัญญะ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน หรือภายในเวลาอันจำกัดได้

*** หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม
*** หากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บุคลิก
– เป็นผู้มีความคิดดี มีความตั้งใจดี และพูดดี
– มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน
– มีเหตุผล และรับฟังความเห็นของผู้อื่น พร้อมคิดตามได้
– ขยัน ชอบทำงาน มีใจรักในงานที่ทำ
– มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความน่าเชื่อถือ
– มีมารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ รักการบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

Job Details

รายละเอียดงาน

– ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ พร้อมพาลูกค้าชมสถานที่ และบริการต่างๆภายในรีสอร์ท
– ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดสัมมนา-จัดเลี้ยง และห้องพัก
– ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายขายในการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอแก่ต้นสังกัดของลูกค้า หรือ ผู้ประสานงานของลูกค้า
– ติดตามใบเสนอราคา และประสานงานต่างๆ เพื่อปิดงานขาย
– ติดต่อ ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจเนื้องานที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้มีการตกลงกันกับลูกค้า
– บันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขายห้องพัก งานสัมมนา และงานจัดเลี้ยงลงในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
– จัดทำรายงานสรุปยอดขาย และเข้าร่วมประชุมรายอาทิตย์ เพื่อนำเสนอโอกาสทางการขาย และสรุปข้อมูลผลสำเร็จของงานขายที่ผ่านไปร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้บริหาร
– รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

Welfare

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
– สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
– ที่จอดยานพาหนะ
– ชุดพนักงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
– รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
– การฝึกอบรม และพัฒนา
– งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
– สวัสดิการ เงินสังสรรค์วันเกิด
– ค่าล่วงเวลา

Contact

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)