เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  18,000 – 25,000
เงินเดือน   

Types of employees :            Full Time 
ประเภทงาน                            เต็มเวลา

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          High Vocational Certificate
การศึกษา                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

Experience :                        3 – 5 year(s)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male /Female
เพศ                                      ชาย / หญิง

Unit :                                   1 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

• มีไหวพริบ ชอบคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหา และมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ
• มีความสามารถในการเข้าใจโลก เข้าใจสังคม และเข้าใจชีวิต เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาได้
• เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สามารถเป็นทั้งผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้
 •สามารถทำงานคนเดียวเป็นประจำ และร่วมงาน ประสานงานกับทีมงานอื่นๆในบางโอกาสได้
• เป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์กับงานได้

Job Details

รายละเอียดงาน

 1. บริหารจัดการด้านการทำบัญชีเงินเดือน จ่ายเงินเดือน และสิทธิสวัสดิการ วันหยุด วันลา รวมถึงการกำหนดตารางงานประจำสัปดาห์ ต่างๆ
 2. ทำแผนอัตรากำลังคน และต้นทุนแรงงาน พร้อมบริหารจัดการกำลังคนให้พอเหมาะแก่ความต้องการของแผนก และงบประมาณของบริษัทฯ
 3. รับผิดชอบการสรรหา และคัดกรองบุคลากร
 4. จัดทำสัญญาจ้าง ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 5. ลงทะเบียนข้อมูลบุคลากรใหม่ และปรับแก้ไขข้อมูลในแฟ้มส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 6. ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
 7. รับผิดชอบในด้านการให้ข้อมูล สิทธิ สวัสดิการ รับเรื่องร้องทุกข์ พูดคุย ไกล่เกลี่ย
 8. จัดเก็บแฟ้มเอกสาร และอุปกรณ์ทั้งหมดของแผนกให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมใช้งาน และตรวจสอบได้อยู่เสมอ
 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆภายนอก ตามที่บริษัทฯกำหนด
 10. รับผิดชอบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพัฒนาระบบการประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 11. จัดการฝึกสอน ให้คำปรึกษา และจัดให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม หรือกิจกรรมทั้งภายนอก และภายในบริษัทฯ
 12. ทำงานร่วมกันกับฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาโครงสร้างองค์กร สิทธิ สวัสดิการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย และเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ
 13. จัดการเรื่องการบอกเลิกการจ้างงาน และการให้เงินชดเชย
 14. สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวันของทุกแผนก และช่วยเหลือ GM ในการดำเนินกลยุทธ์ของโรงแรม
 15. รักษาความลับเรื่องข้อมูล ข้อตกลงเงินเดือน และผลประโยชน์ส่วนบุคคลของพนักงาน และของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
 16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป หรือฝ่ายบริหาร 

Welfare

สวัสดิการ

-Birthday Gift

-Employee Discounts / Employee Prices

-First & Second Child Gift

-Increasing vocational Day-Off for each passing year. (Based on Company Policy)

-Medical Support Allowance

-การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

-ค่าโทรศัพท์

-ประกันสังคม

-ลาบวช

-เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

-เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Contact

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

อีเมล์ : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)