มารู้จัก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนมะโนรา

ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอดเข้าถึงเกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและเกิดความเข้มแข็งในด้านการประกอบอาชีพให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยอินทรีย์วัตถุเพิ่มผลผลิตต่อไร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปให้กับเกษตรกรที่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนมะโนรา  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดสถานีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย

1. ฐานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยไส้เดือน

2. ฐานการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

3. ฐานการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช

4. ฐานการพัฒนาผลผลิตและเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าร่วมเรียนรู้ และรับบริการการเกษตรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพของตนเอง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมศึกษาดูงานได้ที่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนมะโนรา  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-761-814

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.samutsongkhram.go.th